Provozní informace Yamaha

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY :
( = ODPOVĚDI JSOU V SOULADU SE STANOVAMI ÚSTAVU A PODMÍNKAMI VYUČOVÁNÍ)

Mohu si vyzkoušet ukázkovou hodinu?

ANO. V případě volného místa se můžete zapojit i v průběhu roku. Registrujte se na zkušební hodinu ve Vámi vybraném kurzu na on-line zápisu. Teprve po absolvování první lekce se rozhodnete, zda budete chtít ve výuce s dítětem pokračovat, či nikoliv.

Jaká je výše školného a jak se platí?

Školné zahrnuje roční členský příspěvek, který je splatný naráz nebo ve dvou pololetních splátkách (do 30.9. a 31.1.) Při nedodržení termínu platby může být Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci. Při platbě bankovním převodem uveďte do zprávy pro příjemce JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA A PŘIDĚLENÝ VS. Platba školného v hotovosti je možná přímo na recepci školy.

Jak je to při dlouhodobé nemoci žáka?

Při dlouhodobé absenci žáka (tzn. 4 a více po sobě jdoucí řádně omluvené lekce), podložené písemnou žádostí rodiče, zaslanou nejpozději do ukončení daného pololetí, může být na základě rozhodnutí provozovatele převedena alikvotní část poplatku na další pololetí.

Jak je to při krátkodobé absenci žáka?

Provozovatel se bude snažit umožnit nabídnout dvě náhrady za pololetí, pokud bude žák včas řádně omluven a ve vhodném kurzu bude volné místo. Nemůže však být uplatňován nárok na snížení, respektive vrácení alikvotní části poplatku.

Co budeme potřebovat na výuku?

Do hodin choďte v pohodlném oblečení. Pro Robátka doporučujeme navíc čistou plenku pro miminka. Na výuku KKK si noste vždy malý penál s běžnými potřebami (tužka, pastelky, nůžky, lepidlo, izolepa, fix), leporelo. Do Rytmických krůčků je potřeba mít vždy penál s tužkou, gumou a pastelkami + pracovní sešit a flétnu (doporučujeme Yamaha –YRS 24B, lze zakoupit na recepci školy). Dodržujte prosím pravidelnou a včasnou docházku do výuky, popř. domácí přípravu.

Jak je to s občerstvením v průběhu lekce?

V učebnách je přísný zákaz konzumovat jídlo a nápoje. Před lekcí nebo po jejím skončení se můžete občerstvit v čekárně v prostoru recepce.

Kdy začínají kurzy, mohu se zapojit do výuky později nebo i nárazově?

Nejsme kroužkové zařízení na krátkodobé či občasné zabavení dětí, ale máme pro Vaše děti programy, které mají dlouhodobou koncepci. Organizace školního roku je časově shodná s výukou na ZŠ (o prázdninách a svátcích nevyučujeme)! Do předškolních programů pro děti do 4 let lze nastoupit i kdykoliv během školního roku a pokračovat tak s ostatními dále, pokud je v daném kurzu volné místo. Do ostatních kurzů se nastupuje vždy v září daného roku nebo je-li dost zájemců, je možné instrumentální kurzy otevřít kdykoliv během roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Je potřeba si pořídit nějaké pomůcky?

ANO, tištěné materiály a CD ke všem oborům si můžete zakoupit na recepci školy. Aktuální ceny Vám rádi sdělíme na dotaz nebo při zkušební lekci.

Jaká je délka lekce?

Každá lekce je metodicky koncipovaná na 45 – 60 minut podle jednotlivých oborů. Doporučujeme přicházet do učebny o 5-10 minut dříve, kvůli přípravě, koncentraci anebo naladění nástroje.

Je nutné, aby měl rodič hudební sluch nebo uměl dobře zpívat?

Není to podmínkou. Děti vede ke zpěvu a muzicírování především lektor / lektorka. Díky využívání zajímavých učebních materiálů je působení cílené, intenzivní a má patřičný efekt. Kromě toho je ve skupinách vždy mnoho aktivně zpívajících rodičů / prarodičů…. Přítomnost dospělého doprovodu v hodině, třeba i „nezpívajícího“, je především z důvodu zabezpečení dítěte a motivace. U nástrojových oborů se mohou společně s dětmi učit i rodiče, a to zcela zdarma!

Mohu mít na hodinách s sebou mladšího/staršího sourozence?

Nemělo by to být pravidlem. Za určitých podmínek a po dohodě s vyučujícím lze mít na hodinách doprovod sourozence, ale nesmí narušovat výuku.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE V BODECH:

Provozovatel Hudební školy YAMAHA garantuje v každém pololetí minimálně 16 lekcí. Výuka, která by se nekonala z důvodů na straně provozovatele (absence učitele) bude do uvedeného počtu lekcí nahrazena v určených termínech (dle „Upřesnění výuky“), event. vrácena alikvotní část poplatku. Nemůže však být uplatňován nárok na výuku od stejného učitele.

V případě podezření lektora na nemoc, která by mohla ohrozit zdraví ostatních, si provozovatel kurzů Hudební školy YAMAHA vyhrazuje právo vykázat nemocné dítě z výuky. Během návštěvy prostor, v nichž se konají kurzy Hudební školy YAMAHA, i v době trvání kurzu jste vždy plně odpovědni za zdraví Vaše a Vašich dětí. Neustále mějte děti pod kontrolou, aby nezranily sebe ani okolí.

Mezinárodní vyučovací materiály (učebnice – noty – CD) zajišťuje HŠY na náklady žáka a jsou určeny pouze k použití při výuce YAMAHA nebo pro domácí opakování. Nelze je dále kopírovat a využívat jiným komerčním způsobem! V hodinách akceptujeme používání pouze originálních pracovních sešitů / leporel!

On – line výuka – V případě zásahu vyšší moci a nuceného přerušení běžné výuky bude provozovatelem zajištěno pokračování ve formě online výuky. V případě, že pro online výuku nemáte potřebné vybavení, je nutné o této skutečnosti bezprostředně informovat provozovatele, který s Vámi vyřeší možnosti náhrady výuky.

Člen / zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním na zařízení a vybavení provozovatele.

Žák / zákonný zástupce souhlasí s uveřejněním fotografií a videozáznamů z akcí, pořádaných provozovatelem.

Zájemce o výuku souhlasí se zpracováním, shromažďováním a nakládáním se svými osobními daty

Společnosti Oříšek -pro život s hudbou z.ú., se sídlem Kocourov 7, 463 42 Bílá,

provozovny:

Lidická 1777/24 Jablonec nad Nisou,

Bednářská 91, Liberec